Pensioencommissies

Pensioencommissies zijn doorgaans samengesteld uit bedrijfsfunctionarissen (meestal Finance en Human Resource), werknemer(s) en pensioengerechtigde(n).

De pensioencommissie controleert de uitvoering van de pensioenregeling op zich en fungeert als klankbord voor de directie.

Om haar taak goed uit te voeren is hulp en sturing door een onafhankelijke deskundige zeer wenselijk. Schakel ons hiervoor in. We hebben de ervaring om een pensioencommissie inhoudelijk terzijde te staan.

Deze dienstverlening geschied op feebasis of maakt onderdeel uit van een beheercontract.