14-03-2017: Afschaffing Pensioen eigen beheer

Wetsvoorstel uitfasering PEB aangenomen (PEB = Pensioen Eigen Beheer)
Op 7 maart nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” met algemene stemmen aan.

De uitfasering van pensioen in eigen beheer houdt in dat DGA’s vanaf 1 april 2017 geen pensioen in eigen beheer meer kunnen opbouwen. Vanaf die datum kan een DGA evenmin verzekerd pensioenkapitaal overhevelen naar de eigen BV. DGA’s krijgen na de ingangsdatum van de wet drie maanden de tijd om hun regeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Dat houdt in dat DGA’s een pensioenregeling in eigen beheer vóór 1 juli 2017 premievrij gemaakt moeten hebben. Tot 1 juli staat de regering overdracht van pensioenkapitaal aan de eigen BV ook nog toe. Om gebruik te maken van de fiscaal geruisloze overdracht van pensioenkapitaal naar de BV moeten DGA’s vóór 1 juli 2017 een verzoek tot overdracht doen aan de verzekeraar. De wet krijgt een terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

DGA’s hebben met betrekking tot aanspraken die ze tot 1 juli 2017 in eigen beheer hebben opgebouwd de keuze om deze af te kopen dan wel om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV) bij de BV. In beide gevallen mogen DGA’s hierbij uitgaan van de fiscale waarde. Het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde kunnen ze zonder fiscale heffing afstempelen en toevoegen aan het eigen vermogen van de BV.

De (ex)-partner van de DGA moet instemmen met de afkoop of omzetting in ODV. In veel gevallen moet de DGA de partner compenseren.

Als de DGA geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot afkoop of omzetting loopt het pensioen premievrij door in de BV. De wetgeving van 31-12-2016 blijft hierop van toepassing.

De overige fiscale pensioenmaatregelen in het wetsvoorstel hebben betrekking op:
• Vervallen doorwerkeis bij uitstel van pensioen (*);
• Vervallen 100% grens;
• Geen actuariële herrekening bij pensioeningang op de eerste van de maand;
• Middelloonfranchise bij combiregeling.

(*) De doorwerkeis geldt nog wel bij prepensioen. Dat houdt in dat een werknemer bij uitstel van het prepensioen nog wel moet aantonen dat hij daarna nog inkomen uit tegenwoordige arbeid krijgt.

Wilt u advies?
Neem contact op met Mark van der Steijn via 078 – 7501118.