12-05-2012: Pensioen via bankspaarrekening

Pensioentoezegging via netto toeslagsysteem

Met grote regelmaat worden ons vragen gesteld of pensioen niet anders kan. Met minder wet- en regelgeving. Met minder gedoe, niet zo ingewikkeld en met meer zekerheid.

Vooral voor kleine of startende bedrijven is er een extra dimensie. Pensioen via een collectieve regeling wordt voor hen door nieuwe wet- en regelgeving een relatief kostbare aangelegenheid. De AFM ziet toe op de aanleg van duimendikke dossiers. Verzekeraars brengen hun kosten steeds vaker rechtstreeks in rekening bij de werkgever. Deze meerkosten laten zich lastig voorspellen.

Netto toeslagregeling = toeslag op salaris
Reden temeer om actief aan de slag te gaan met een optie die voor een ieder open staat. Wij noemen het de netto toeslagregeling. In deze regeling wordt de opbouw van pensioen losgekoppeld van de dekking bij overlijden (weduwe- en wezenpensioenen). Het is in feite een beschikbaar premiesysteem maar dan combineren we de voordelen van het lijfrentesysteem met de voordelen van de vrijstellingen en zekerheden uit de Pensioenwet.

De opbouw van pensioen vindt plaats via een geblokkeerde lijfrenterekening. Dit is een basale bankrekening waarop belegd of gespaard kan worden. Het bankgarantiestelsel is hierop van toepassing. De werkgever zet de premie die hij normaal gesproken in een pensioensysteem had gestort, in de vorm van een toeslag extra op het salarisstrookje van de medewerker. Over deze toeslag dient de werkgever loonheffing af te dragen. De medewerker krijgt een netto inkomen dat hoger is dan hij normaal gesproken gekregen zou hebben maar daarmee is hij in de gelegenheid om de benodigde premie te storten op een geblokkeerde lijfrenterekening. Hiermee kan hij tegen lagere kosten, met meer zekerheid en tegen zo gunstig mogelijke fiscale voorwaarden een kapitaal opbouwen voor later.

De dekking van de nabestaandenpensioenen vindt plaats via een collectieve of individuele risicodekking met de Pensioenwet als grondslag. De voordelen uit de Pensioenwet zijn onder andere de keuringsvrijstelling en het recht op waarde overdracht van de oude dienstjaren. Voor de gehuwde en samenwonende partners is dit een belangrijke meerwaarde die hen niet ontzegd hoeft te worden. De hierboven aangehaalde meerkosten en de onvoorspelbaarheid daarvan zijn in dit systeem niet relevant. Uiteraard zijn er kosten, maar deze zijn verwerkt in de premie.

Valkuilen
Belangrijk om te vermelden is dat het netto toeslagsysteem niet zaligmakend is. Er zijn belangrijke valkuilen waarvoor gewaakt dient te worden. Zo dient er een eerlijk systeem van de grond te komen, met een eensluidend addendum op de arbeidsovereenkomsten. De toeslagen dienen jaarlijks berekend te worden en de aftrekmogelijkheden dienen te worden getoetst. Ook dient de dekking bij arbeidsongeschiktheid niet uit het oog te worden verloren en evenzo dienen er enkele uitsluitingen te worden ingebouwd om te voorkomen dat de werkgever via loonheffingen of (sociale) verzekeringen niet alsnog duurder uit is. In aanleg zijn dit complexe zaken. Wij hebben de oplossingen reeds gevonden en kunnen die op uw situatie aanpassen.

Kleine en grote werkgevers
Voor grote werkgevers zou het toeslagsysteem ook een uitkomst kunnen zijn. Zij het in mindere mate dan voor kleine werkgevers. Een collectief pensioensysteem nieuwe stijl heeft namelijk als voordeel dat het goedkoper wordt naarmate er meer deelnemers zijn. Het kostenvoordeel is hier kleiner. Niettemin kan het wel wenselijk zijn om het netto toeslagsysteem toch te gaan hanteren. Het geeft veel vrijheid waar werkgevers en werknemers behoefte aan hebben.

Interesse in de oplossingen die wij hebben gevonden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Copyright THP
Alle rechten voorbehouden
12-05-2012