16-10-2012: Verhoging assurantiebelasting

Beste relatie,

Onlangs hebben de initiatiefnemers van het mogelijk nieuwe kabinet het voorstel gedaan om de assurantiebelasting in 2013 te verhogen van 9,7% naar 21%.

De assurantiebelasting wordt ondermeer geheven over motorrijtuigen-, brand- , aansprakelijkheid en rechtsbijstandsverzekeringen, waardoor de verzekeringskosten voor bedrijven en consumenten het komend jaar flink zullen toenemen.

Direct na de bekendmaking van de verhoging van de assurantiebelasting is via de landelijke pers het idee geopperd om de verhoging van de assurantiebelasting in 2013 te omzeilen. Dit zou kunnen door nog in december 2012 de schadeverzekeringen om te zetten van maand- naar jaarbetaling.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft direct aangegeven dat hij in overleg treedt met verzekeraars om na te gaan hoe bovengenoemde ontwijking van het hogere tarief voor de assurantiebelasting kan worden tegengegaan. Het nog dit jaar omzetten van de premietermijnen gaat namelijk ten koste van het beoogde doel:  extra inkomsten genereren voor de schatkist.

THP wil graag u ondersteunen en u op de juiste wijze informeren.

Daarom willen wij u graag op de hoogte brengen van het volgende:

Inmiddels is duidelijk geworden dat de verhoging van de assurantiebelasting niet op 1 januari 2013 ingaat, maar op later tijdstip. Tevens blijkt uit een circulaire dd. 15 oktober jl. dat het nieuwe 21% -tarief zal gaan gelden voor alle premies die betrekking hebben op de periode na verhogingsdatum van de assurantiebelasting en niet per premievervaldatum. Dus als in 2012 een jaarpremie is betaald dat loopt tot na de verhogingsdatum, dan zal over dat deel van de premie alsnog 21% assurantiebelasting worden berekend. Met deze uitwerking is het dan ook niet mogelijk om de verhoging van de assurantiebelasting voor een gedeelte te omzeilen.

De definitieve politieke besluitvorming zal naar verwachting pas aan het eind van dit jaar worden afgerond. Mochten er nog nieuwe ontwikkelingen zijn inzake de verhoging van de assurantiebelasting, dan zullen wij u hiervan uiteraard tijdig op de hoogte brengen.

Indien u wenst dat uw portefeuille weer eens goed tegen het licht wordt gehouden, schroom niet en neem contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Lilian van Noorloos
THP

(tekst gedeeltelijk overgenomen van inkoopcombinatie VCN)