02-08-2011: Wacht niet op compensatievoorstel

Persbericht Adfiz, 02-08-2011
Adfiz is de belangenorganisatie voor financiele dienstverleners

Adfiz: nu beleggingspolis verbeteren kan duizenden euro’s voordeel opleveren

Klant winnaar integrale aanpak klantbegeleiding

Adfiz adviseert consumenten met een beleggingsverzekering niet langer te wachten op compensatiebrieven van de verzekeraars, nu die in sommige gevallen nog uitblijven. Adviseurs die werken met de BeleggingsPolisCheck kunnen de te verwachten compensatie voorrekenen en nu al aangeven of een verbetertraject interessant is. Hiermee kunnen de huidige kosten drastisch verlaagd worden, hetgeen een substantieel hoger eindkapitaal kan opleveren. Bovendien zijn de belangrijkste (ook fiscale) randvoorwaarden inmiddels ingevuld om zonder nadelige gevolgen over te stappen als er (buiten de huidige aanbieder om) betere alternatieven zijn.

Begin dit jaar riep Adfiz haar leden op de eigen klanten bij te staan in het beleggingspolisdossier, toen die de eerste individuele compensatievoorstellen van verzekeraars ontvingen. Tevens deed zij een oproep aan verzekeraars en overheid de juiste voorwaarden voor een goede klantbegeleiding te creëren. Zelf investeerde Adfiz in een ondersteuningsprogramma voor haar leden dat bestaat uit een ‘Stappenplan klantbegeleiding’ en overeenkomsten met de aanbieders van objectieve en onafhankelijke analysesoftware BeleggingsPolisCheck (BPC) en MoneyView.

Intussen heeft de staatssecretaris van Financiën overwegend positief geantwoord op vragen van Adfiz nadelige fiscale gevolgen van overstappen weg te nemen. Daarmee is de fiscale drempel om over te stappen naar een ander product met lagere kosten grotendeels weggenomen. Aanbieders hebben hun afkoopregelingen in het voordeel van de klant bijgesteld, zodat ook daarin niet langer een reden ligt om te wachten. En door geen vrijwaringen te tekenen behoudt de polishouder zijn rechten op een eventuele toekomstige verbetering van de compensatie, bijvoorbeeld ten gevolge van de ‘best-of-class inventarisatie’ waar het ministerie van Financiën aan werkt.

Met het ondersteuningsprogramma van Adfiz beschikken adviseurs over de middelen om klanten goed en objectief te adviseren over verbetering van hun positie. Met de BeleggingsPolisCheck is het zelfs niet nodig te wachten op de individuele compensatiebrieven, die voor sommige aanbieders pas ruim na de zomer (of zelfs pas begin 2012) worden verwacht. Een adviseur kan met de BPC-tool de verwachte compensatie indicatief voorrekenen en aangeven of verdere verbetering alsnog wenselijk is. In veel gevallen zal dat zo zijn, omdat er intussen producten met fors lagere kosten op de markt komen. Bovendien zijn nieuwe, losse overlijdensrisicoverzekeringen goedkoper geworden. Klanten kunnen hierdoor direct honderden euro’s besparen.

Volgens Adfiz komt het er voor de markt nu op aan te laten zien dat zij het klantbelang voorop stelt. Eerder riep zij daarom haar leden op om de eigen klanten gratis bij te staan voor eenvoudige verbeteracties, wanneer daarbij geen sprake is van nieuw advies door veranderde omstandigheden of wensen bij de klant. De adviseur die het klantbelang centraal stelt streeft naar de best mogelijke verbetering die past bij de situatie van de klant. Tools als de BeleggingsPolisCheck en MoneyView helpen daarbij. De adviseur kan hiermee voorrekenen welke verbetering mogelijks is en een objectieve vergelijking van de beschikbare alternatieve producten maken. Inmiddels hebben de eerste 300 deelnemers speciale workshops gevolgd om klanten beter te kunnen begeleiden met de software van BeleggingsPolisCheck en MoneyView. Ruim 120 kantoren werken intussen met de software. Alleen voor augustus staan alweer acht nieuwe workshops gepland.

Adfiz verzoekt de aanbieders om in het klantbelang versneld haar aangekondigde nieuwe, transparante producten met lage kosten te introduceren. Er zijn weliswaar enkele voorlopers in de markt, maar het aanbod kan veel breder. Aanbieders zouden daarbij voldoende in eigen kracht moeten geloven en dus afzien van ‘behoudprikkels’ die erop gericht zijn de adviseur ervan te weerhouden een klant te adviseren naar een ander product van een concurrent over te stappen.