01-04-2020: Corona, Pensioen en Verzuimverzekering

Beste relatie,

We begrijpen dat de coronacrisis ook op het gebied van pensioen-, inkomens- en schadeverzekeringen tot allerlei vragen leidt. Vanuit de praktijk horen we ze veelvuldig. We hebben getracht om de antwoorden hieronder in heldere taal weer te geven.

Gevolgen voor de uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid

Het coronavirus heeft geen gevolgen voor de uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Voor zover bij ons bekend zijn de gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid als gevolg van COVID-19 gedekt.

Betalingsproblemen pensioenpremie

Als een werkgever op dit moment niet in staat is om de pensioenpremies voor het personeel te betalen, gelden (nog steeds) de gebruikelijke termijnen uit de Pensioenwet. In de meeste uitvoeringsovereenkomsten is opgenomen dat pensioenpremies binnen een termijn van 3 maanden betaald moeten zijn. Een te late betaling kan leiden tot opslagen of boetes, mede afhankelijk van de bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst. Op dit moment zijn pensioenfondsen en verzekeraars in gesprek over de betalingsproblematiek en de mogelijkheden die er zijn om werkgevers daarin tegemoet te komen. Als er problemen dreigen met betrekking tot de betaling van de pensioenpremies, laat het ons direct weten.

Aanpassen pensioenregeling

Als het voortbestaan van de onderneming in gevaar is, geven de meeste pensioenovereenkomsten de mogelijkheid om de pensioenregeling eenzijdig aan te passen. De pensioentoezegging zou in dat geval neerwaarts aangepast kunnen worden. Neem contact met ons op als u uzelf wilt voorbereiden op dit scenario.

Pensioenopbouw en (tijdelijke) arbeidsduurverkorting
Indien u gebruik maakt van de bijzondere (NOW/COVID-19 noodmaatregel) regeling van de overheid voor arbeidsduurverkorting, blijft de werknemer doorgaans gewoon bij u in dienst. In deze situatie blijft zijn pensioenregeling van kracht en dient deze ongewijzigd te worden voortgezet. Aanvullend op de noodmaatregel is er voor de pensioenpremie een tegemoetkoming van de overheid. Naast (een deel) van de salarisdoorbetaling valt in principe de pensioenpremie ook onder de regeling.

Uitkering verzuimverzekering

Het algemene principe blijft gewoon van kracht. Als een medewerker ziek is en niet in staat is om zijn werk te verrichten, kan hij ziek worden gemeld bij de arbodienst. Logisch vervolg hierop is dat een verzuimverzekering tot uitkering komt na aftrek van de eigen risicodagen of het eigen behoud. Het maakt hierbij niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld.
Als u een medewerker heeft die een lang revalidatieproces voor de boeg heeft, vallen de loondoorbetalingskosten vanzelfsprekend onder de dekking van de verzuimverzekering.

Niet ziek melden, geen uitkering verzuimverzekering

Als een werknemer om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is hij niet ziek. Er kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt op de verzuimverzekering.
Mogelijk kan er wel aanspraak worden gemaakt op de NOW/COVID-19 noodmaatregel voor arbeidstijdverkorting (compensatie loondoorbetalingskosten). Deze maatregel kan beter zijn dan de verzuimverzekering omdat deze regeling geen wachtdagen kent en ook niet kan leiden tot een eventuele premieverhoging omdat het verzuimpercentage omhoog gaat.
Als u twijfelt of een ziekmelding onder de verzuimverzekering valt, adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

WGA-gat en WIA-excedentverzekeringen
De WGA-gat en WIA-excedentverzekeringen zijn dekkingen voor werknemers die op lange termijn ziek zijn en blijven. De verzekeringen blijven op hen van toepassing ook in coronasituaties.
De WGA-gatverzekeringen zijn meestal algemeen van kracht op alle medewerkers. Tussentijdse aan- of afmeldingen zijn doorgaans niet nodig.
WIA-excedentverzekeringen kennen meestal wel de plicht om medewerkers aan of af te melden. Deze verzekering is belangrijk voor alle medewerkers met salarissen boven circa € 57.000,-. Het is verstandig om nú de lijst met verzekerden te controleren.
Is deelname aan uw WIA-excedentverzekering op vrijwillige basis, dan raden we aan om dit bij elke medewerker onder de aandacht te brengen. Het wel of niet verzekerd zijn voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid kan enorme financiële gevolgen hebben als blijkt dat een medewerker (onbewust) niet verzekerd is over een deel van zijn inkomen.
Neem contact met ons op voor extra zekerheid.

Aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt het vermogen van uw onderneming. Op uw polisblad staat vermeld voor welke diensten u bent verzekerd. Tijdens de corona crisis kan het zijn dat u uw diensten op een andere wijze aanbiedt. Wellicht heeft u uw winkel moeten sluiten waardoor u uw diensten of producten via een webwinkel aanbiedt . Misschien doet u zelfs aan bezorging. Dit is een wijziging van uw dienstverlening die u het beste kunt melden aan uw aansprakelijkheidsverzekeraar.
Bezorgt u nu ook met uw privé-auto of leent u uw auto uit om zo bedrijven in deze crisistijd te ondersteunen? Meldt dit ook aan uw verzekeraar.
Is er een wijziging in uw bedrijfsactiviteiten, laat het ons direct weten.


Werkgeversaansprakelijkheid
Werkgevers zijn verplicht tot het treffen van preventieve maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen op de werkplek. Werkgevers moeten te allen tijde al zorgen dat werknemers niet ziek worden door of vanwege hun werk.
Raakt een werknemer dan tóch besmet, terwijl u als werkgever alles heeft gedaan om dit te voorkomen dan heeft u wel voldaan aan uw zorgplicht. Heeft u geen (of niet voldoende) inspanningen gedaan terwijl u dit wel kon (en dit kan ook worden aangetoond), dan heeft u niet hieraan voldaan en kan u als werkgever hiervoor mogelijk (financieel) aansprakelijk worden gesteld. Probeer dit als werkgever te voorkomen. Dan is er nog de vraag of een werkgever de verplichting heeft om zijn werknemers thuis te laten werken. Dit is afhankelijk van de individuele omstandigheden van de situatie. In de situatie dat het risico op besmetting op de werkplek groter is dan thuis, en heeft thuiswerken geen nadelige consequenties voor de bedrijfsvoering van een werkgever, dan moet een werkgever het goed vinden dat zijn werknemers thuis werken. Een werkgever heeft namelijk jegens zijn werknemers een instructierecht om veilige werkomstandigheden (waarvoor hij ook verantwoordelijkheid heeft) te garanderen en hij kan daarom ook, als hij daarvoor een goede reden heeft, een werknemer de toegang tot de werkvloer ontzeggen en deze vragen om thuis te werken.
Een werknemer kan dit weigeren indien de omstandigheden thuis niet goed zijn (denk aan een onveilige werkplek) waardoor de werkgever elders een werkplek moet creëren.
Als werkgever kunt u van uw werknemers ook verlangen dat zij niet gaan reizen om zo te voorkomen dat zij geen andere collega’s zullen besmetten bij terugkomst, tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Bespreek met ons uw aansprakelijkheidsrisico indien u twijfelt over uw werkwijze. Uw rechtsbijstandsverzekeraar kan hier ook een rol in spelen.

Cyber security
Is er door een andere wijze van werken een grotere kans op een cyberincident bij uw
onderneming en als gevolg daarvan een grote kans op bedrijfstilstand? Bijvoorbeeld doordat bij thuiswerken er veel meer open verbindingen op internet zijn? Welke maatregelen zijn getroffen door het bedrijf om die cyberschade te voorkomen? Heeft u een cyberverzekering, dan kan er wellicht dekking bestaan als u schade heeft als gevolg van onvoldoende beveiliging op het systeem bij de medewerker thuis. Heeft u nog geen cyberverzekering, laat ons u dan adviseren. Bekijk ook eens de site www.veiliginternetten.nl.
We kunnen melden dat cybercriminaliteit fors aan het toenemen is. Zeker in deze tijd. Cybercriminelen stemmen hun activiteiten af op maatschappelijke onrust en actualiteiten. Afgelopen weken zijn er daarom talloze phishing- en smishingberichten (via sms) met het coronavirus als onderwerp verspreid.
U en uw medewerkers dienen extra alert te zijn tijdens het thuiswerken omdat u nu een groter risico loopt om in handen te vallen van onzichtbare criminelen.
Als u meer wilt weten over cybercrimeverzekeringen, laat het ons direct weten.

Tot slot
Neemt u contact met ons op als u vragen heeft of overleg wenst. Wij zijn u heel graag van dienst, ook in deze uitzonderlijke tijd.


Team THP
078-7501118
info@thpfg.nl